Contactgegevens

Luikersteenweg 278a
3800 Sint-Truiden
011/69 53 53
Telefonisch bereikbaar van 9:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 18:00

 

Telefonisch bereikbaar van 9:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 18:00 011/69 53 53

Contact knop
 

Openingsuren

ma-vr: 9.00 tot 11.50 en 13.00 tot 18.00

za: 9.00 tot 12.00

 

Algemene voorwaarden

GARANTIEBEWIJS

De garantie is alleen geldig voor bij ons gefabriceerde aanhangwagens.

De aanhangwagens zijn gegarandeerd tegen constructie fouten gedurende een periode van twee jaar, vanaf factuurdatum.

De garantie is niet geldig: 

  • bij verkeerd gebruik.
  • bij overbelasting.
  • na een herstelling niet door onze diensten uitgevoerd.
  • bij gebreken door slecht onderhoud.
  • bij niet schouwing binnen de maand na verkoop.
  • bij beschadiging door ongeval.
  • schade aan voertuigen of installaties of vervoerde goederen ingevolge een defect aan de betreffende aanhangwagen vallen niet onder de garantie.

Bij betwisting is alleen de rechtbank van Hasselt bevoegd.

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst waarbij Theunis Pascal - PTS zich als verkoper of hersteller verbindt in gevolge een bestelling. Deze algemene voorwaarden zijn exclusief van toepassing. Alleen schriftelijke bedongen afwijkingen zijn geldig. Deze afwijkingen mogen echter in geen geval geïnterpreteerd worden door de klant als zijnde een algemene afwijking van de algemene voorwaarden toepasselijk op vroegere of toekomstige commerciële relaties. Door het enkele feil van de plaatsing van de bestelling wordt de klant geacht de algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden.

De algemene voorwaarden die op de documenten van de besteller vermeld staan zijn niet tegenstelbaar aan Theunis Pascal - PTS. Het feit dat Theunis Pascal - PTS één of andere clausule welke in haar voordeel gestipuleerd wordt in de huidige algemene voorwaarden niet toepast, kan niet geïnterpreteerd worden als een afstand van dit recht door Pascal Theunis - PTS om er zich op te beroepen. Mochten door wijzigingen in de wetgeving bepaalde clausules in deze algemene verkoopsvoorwaarden ongeldig worden, brengt dit niet de nietigheid van de andere clausules of het geheel van de algemene verkoopsvoorwaarden met zich mee.

2. Prijzen

Onze prijzen voor goederen en forfaitaire diensten worden vermeld inclusief B.T.W.  De prijsofferte voor herstellingen zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen,  en slechts indicatief. Zij kunnen verschillen naarmate de nodige werken en bijkomende materialen om de beoogde herstelling uit te voeren.

3. Bestellingen

Elke bestelling getekend door de klant verbindt deze onherroepelijk behalve de uitzondering voorzien bij wet. De verbintenis om een voertuig op bestelling te fabriceren op aanvraag van de klant is bij ontstentenis van gedetailleerd plan, een middelenverbintenis. Theunis Pascal - PTS behoudt zich het recht voor om de desbetreffende door de klant gewenste uitvoering aan te passen aan de wettelijke en technische voorschriften en mogelijkheden zonder tegenverhaal van de besteller. Laattijdige levering van goederen of diensten op een later dan contractueel voorzien vanwege redenen die niet rechtstreeks aan Theunis Pascal - PTS te wijten zijn, kan nooit een reden tot ontbinding of verbreking van de overeenkomst zijn, noch recht geven op enige schadevergoeding.

4. Levering

De leveringstermijnen worden slecht bij benadering opgegeven, zonder verbintenis. De zendingen, zelfs vrachtvrij, geschieden voor rekening en verantwoording van de klant. De koopwaren en werken worden in onze magazijnen aanvaard. De afhaling houdt aanvaarding in op zich. Alle geldige klachten dienen binnen de acht dagen na leveringsdatum te geschieden. Na het verstrijken van deze termijn worden klachten niet meer aanvaard.

5. Herstellingen

De verbintenis om herstellingen uit te voeren is een middelenverbintenis. Theunis Pascal - PTS houdt zich het recht voor om binnen het kader van de bestelde herstelling, de nodige meerwerken uit te voeren en bijkomende materialen te gebruiken, die aangerekend zullen worden.

6. Betaling

Alle betalingen gebeuren contant te Sint-Truiden, en zijn draagbaar ten gunste van Theunis Pascal - PTS. Elke herstelling of onderhoudsbeurt moet uitgevoerd worden tegen contante betaling bij levering, elke opdracht daartoe is onherroepelijk. Bij niet-betaling van de herstellingen fo bestelde goederen, kan Theunis Pascal - PTS zich het recht voorbehouden om het voertuig of goederen in bewaarneming te houden tot de volledige betaling is ontvangen, zonder enig recht op schadevergoeding in hoofde van de klant. Betalingen mogen behoudens schriftelijke toestemming van Theunis Pascal - PTS, niet gedaan worden in de hand van aangestelde of personeel van Theunis Pascal - PTS. Het instellen van een klacht door de koper of besteller schorst zijn betalingsverplichting niet op. Bij niet-betaling van huidige factuur, zal zonder voorafgaande ingebrekestelling, het verschuldigd bedrag van rechtswege een interest van 12% op jaarbasis bedragen, waar elke begonnen maand voor een volledige telt. Bovendien, zonder nadeel aan het voorafgaan alinea en aan de rechten van de schuldenaar om uitstel van betaling te bekomen op grond van artikel 1244 van het Burgerlijk Wetboek, gerechtelijke intresten en gerechtskosten niet inbegrepen, zal in geval van niet- of niet tijdige betaling, eveneens van rechtswege en zonder voorafgaan de ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding van 10% van het bedrag van de factuur met een minimum van 49,58 euro, verschuldigd zijn ten titel van schadevergoeding voor het nadeel voortvloeiende uit de laattijdige uitvoering van de verplichting van betaling en voor de buiten-gerechtelijke kosten die eraan verbonden zijn. Deze vergoeding is verschuldigd naast de verwijlintresten, de invorderbare procedurekosten en de eventuele vergoeding voor materiële schade en winstderving. Partijen gaan er derhalve uitdrukkelijk over akkoord dat deze vergoeding forfaitair is en dat deze afwijking van art. 1231 B.W. niet kan gewijzigd worden, zelfs wanneer de tekortkoming slechts gedeeltelijk zou zijn. Wissels of elk ander middel van betaling brengen geen schuldvernieuwing mede en stellen geen afwijking voor de plaat van betaling en de bevoegdheid de Rechtbanken van het Gerechtelijke Arrondissement Hasselt. Door bijzondere overeenkomst toegestane kortingen gelden enkel en alleen voor facturen die contant betaald worden. Indien de klant zijn voertuig, zoals onderhouden, hersteld of onderzocht door Theunis Pascal - PTS, niet afhaalt na een tweede herinnering, zal een geïndexeerd standgeld van 11,16 euro aangerekend worden per dag, ingaande vanaf de dag van tweede herinnering.

7. Waarborgen, garanties, verzekeringen en aansprakelijkheid

De waarborg die de verkochte goederen dekt, beperkt zich uitsluitend tot deze uitgedrukt door de constructeur, binnen grenzen door de constructeur omschreven, en welke Theunis Pascal - PTS ontlasten van elke aansprakelijkheid, zelfs deze van gewoon recht. Theunis Pascal - PTS is niet aansprakelijk voor:

  • de schade toevallig aan de voertuigen veroorzaakt tijdens hun verblijf in haar werkplaats of domein;
  • de verdwijning van alle door de klant achtergelaten voorwerpen in zijn voertuig;
  • elke schade, lichamelijke of materiële, kunnende veroorzaakt aan derden door de chauffeur. Waarbij het personeel of aangestelde van Theunis Pascal - PTS beschouwd dient te worden als zijnde uitsluitend aangestelde van de klant.

8. Bevoegde rechtbanken

Alle geschillen over de interpretatie en de uitvoering van de overeenkomst tussen partijen zullen beslecht worden door de bevoegde Rechtbanken van het Gewestelijk Arrondissement Hasselt.